התוכנית לבטחון מים

אקופיס פתח לאחרונה משרד בארה"ב שיעבוד על פיתוח המתולוגיה של הארגון באזורי קונפליקט נוספים מסביב לעולם

Environmental peacebuilding in the Jordan River

אקופיס חנך לאחרונה את התוכנית אקופיס לבטחון מים עם מטה מרכזי בוושינטון די.סי. המרכז יעסוק בפתרון קונפליקטים ויחלוק את 23 שנות הניסיון של אקופיס ואת המתולוגיה המוכחת שלו בבניית שלום סביבתי במזרח התיכון על ידי הכשרה, חינוך ויעוץ לארגונים מובילים בינלאומיים ומקומיים באזורים שונים בעולם.

המטרה של התוכנית היא לטפל בקונפליקטים הסובבים מקורות מים ובסכנות לבריאות, שלום ויציבות. התוכנית תציע את שירותיה בניהול של פיתוח תוכנית יעילה לארגונים הממוקמים באגני הקוות משותפים מסביב לעולם ותפיץ פרקטיקות מוצלחות שפותחו במזרח התיכון על ידי התאמתן לאסטרטגיות ונסיבות במקומות שונים. ההכשרה תכלול ביקורים של ארגוני יעד במזרח התיכון במטרה להכיר את העבודה של אקופיס וכן ביקורים של צוות אקופיס באזורי יעד על מנת לספק הכשרה ותמיכה. באמצעות עבודה משותפת, חברי ארגון היעד וצוות אקופיס יפתחו פתרונות שמתאימים את הגישה של אקופיס לאגן המים המקומי ולסוגיות היחודיות לו.

אקופיס- 23 שנים של בניית שלום סביבתית

לאקופיס, שהוקם ב-1994, יש 23 שנים של ניסיון בטיפוח חילופי מידע בין אנשים, דיאלוג ושיתוף פעולה אמיתי בהגנה ושימוש מקיים והוגן במים ומשאבי טבע בירדן, הרשות הפלסטינית וישראל. אקופיס זכה להצלחה בשינוי המציאות בשטח ובצורת החשיבה של מקבלי ההחלטות. הישגים אלה הם תוצאה של פעילות עם כל חלקי החברה, חינוך קהילות על סוגיות סביתיות בוערות שמסכנות את הכלכלה ואספקה של כלים מספקים לאנשים להתמודד עם אתגרים סביתיים. הגישה של אקופיס מפתחת את הרצון הפוליטי להתקדם לעבר פתרון בסוגיות חוצות גבולות וסניטציה הדורשות הבנה הן ברמת השטח והן ברמת ההנהגה שכל האנשים באזור מסתמכים על סביבה משותפת בצורה של תלות גומלין.

באופן בינלאומי, אקופיס מזוהה כחלוץ בתחום של ישום פרקטי של בניית שלום סביבתית. פרסים שהתקבלו כוללים את פרס סקול ליזמות חברתית ופרס אריסטוטל אונסיס להגנת הסביבה. המגזינים TIME וה-Economist הכירו שניהם בחשיבות עבודתנו. עיתונאי הניו-יורק טיימס ופרשן המזרח התיכון תומס פרידמן תיאר את העבודה היחודית של אקופיס כ"התקווה הכי טובה לעתיד" וכמודל לבניית שלום באזור וציין כי מערכות יחסים של אמון בין שכנים כמו אלה שנבנו דרך העבודה של אקופיס הם "הכי קשים לבנייה, אבל גם אחד הדברים הכי קשים לשבירה אחרי שהתבססו".

התוכנית לבטחון מים- אקופיס הופך לגלובלי

התוכנית מציעה מודל לבניית שלום אזורי שבונה את היכולת של שחקנים לעזור ולבסס יחסים נדרשים של שיתוף פעולה ברמת הקהילה בסוגיות הקשורות למים וסביבה. יחסים אלה משפרים את החסינות של הקהילה לבעיות מים הנגרמות משינוי האקלים ומעצימים קבוצות פעילים ברמת השטח. שיפור היכולות באמצעות הכשרה לבניית שלום סביבתי תורמים לקיימות העולמית על ידי הקטנת הסיכון לקונפליקט על מקורות מים משותפים. באמצעות מודל שכזה, צדדים באזורי הקונפליקט יכולים להתמקד בפתרונות סביבתיים ממשיים ולפתח מצבים המטיבים עם שני הצדיים ועונים על האינטרסים של כל צד.

על ידי הבאת שותפים מקומיים, קובעי מדיניות, נציגים מהחברה האזרחית וארגונים ללא מטרות רווח להתדיין על דעות וחוויות באימוץ קשרים חוצי גבולות ושיתוף פעולה אזורי, התוכנית של אקופיס שואפת לבנות יכולת אזורית להתמודד בעיות סביתיות חוצות גבולות. כאשר ארגונים מקומיים והחברה האזרחית המעורבים בניהול מים יאמצו ויישמו את המתודולוגיות המוכחות של אקופיס, יראו שינויים בשטח בדמות קהילות מקומיות המגויסות לעבודה להצלת הנוף המשותף, קידום הסכמים אזוריים ותוכניות אסטרגיות ארוכות טווח, יוזמות חוצות גבולות משותפות כמו תיירות אקולוגית, העצמת הכלכלה המקומית ועוד. מעבר לקונפליקטים מקומיים, ההטבות של בניית שלום סביבתי באופן כללי, כפי שמקודם על ידי התוכנית לבטחון מים, יוכרו כהכרחיות במאמצי בניית שלום ופתרון סכסוכים ברחבי העולם. התוכנית תשאף לקדם:

  • הצגת המתודולוגיה הסביבתית של אקופיס במטרה שאחרים יוכלו לישמה.
  • חיזוק היכולות של ארגונים מקומיים היכולות של ארגונים מקומיים להתמודד עם מכשולים ואתגרים של עבודה בזמן קונפליקט ולאחריו.
  • בניית אסטרטגיות למעורבות של בעלי עניין מקומיים בפעילויות הקשורות לבניית שלום.
  • לזהות גישה המתאימה לפעילויות בניית שלום סביבתי, שבה כל צד יכול לנוע במקביל בעוד האזור שרוי בקונפליקט

התפקידים והשירותים של התוכנית לבטחון מים

התוכנית תנהל את פיתוח התוכנית היעיל לבעלי עניין מאגני הקוות ברחבי העולם. זה כולל הפצת פרקטיקות מוצלחות לארגן פעילות ברמת השטח עם תמיכה פוליטית ומחקרית על מנת להבטיח ניהול בר קיימא של משאבים ולקדם את המאמצים המשותפים בין בעלי עניין. בשיתוף עם שותפים מקומיים, התוכנית תתאים את המתודולוגיה היחודית של אקופיס למצב הסביבתי, אקולוגי, סוציואקונומי וגיאופוליטי של המקום בו תיושם. התוכנית תספק סיוע טכני והכשרה לקדם בניית שלום סביבתי ויצור מסגרות לתכנון אסטרטגי, כולל הכנה של תיעוד נדרש והדרכה/ניהול של התארגנות קהילתית. בנוסף, ביקור באגן המיועד ובמזרח התיכון יאורגנו עבור בעלי עניין מרכזיים ומנהיגות מקומית. התוכנית גם תקדם יוזמות בניית שלום סביבתי דרך שיחות ופגישות ממוקדות עם בעלי עניין (האו"ם, קרנות ותורמים וארגוני שלום ופיתוח) בפיתוח מערכי למידה, עלונים וחומרים נוספים בהתבסס על הניסיון והידע הפרקטי והטכני של הארגון.

פרויקט זה התאפשר בזכות המימון של קרן רוברט בוש